Ombyggnation lägenhet

Reperationer och underhåll samt om-och tillbyggnad av lägenhet. 
Vilka regler gäller? Vad ska man tänka på?

I föreningen gäller vissa regler vid ombyggnationer som bostadsrättshavaren måste följa. Bostadsrättshavaren måste ansöka om lov av föreningens styrelse inför en ombyggnation och invänta ett godkännande innan arbetet påbörjas. Blankett kan du ladda hem längst ner på sidan.

Vad gäller vid renovering/ombyggnation av lägenhet?

Mindre förändringar får göras i lägenheten efter egna önskemål. Du får till exempel måla, tapetsera, lägga nya golv, sätta upp nya skåp, eller byta ut vitvaror i köket.

Om du planerar större ingrepp måste du söka tillstånd i god tid hos styrelsen. Med större ingrepp menas bl.a. sådant som påverkar väggar i huskroppen samt ombyggnad av badrum eller kök.

Styrelsen rekommenderar att samtliga större ingrepp utförs av fackman. För VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum kräver styrelsen intyg på att den som utför arbetet är certifierad enligt Säker vatten, eller motsvarande från Byggkeramikrådet. För elarbeten gäller svensk lagstiftning med krav på särskild behörighet. I övrigt gäller att alla arbeten ska utföras fackmannamässigt.

Vid försäljning av lägenheten görs en tillsyn av föreningens förvaltare eller fastighetsskötare som har till syfte att kontrollera att inga ombyggnationer som går emot i föreningen gällande regler har gjorts, framför allt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansavar för.
Om det upptäcks fel vid tillsynen anmodas säljaren att rätta till felet, eller att informera den tänkta köparen om bristerna.

Hänsyn och trivsel
Det är lämpligt att du vid varje större renovering informerar dina grannar.

Om du utför arbeten på balkong eller loftgång, meddela grannarna nedanför så att de inte störs av t.ex. nedfallande damm.

Att borra och spika i väggar och golv är mycket störande för grannarna. Sådana arbeten får därför utföras endast måndag-fredag kl 08:00-19:00,
lördag och söndag kl 10-17 och inte alls på helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagar m m).
Visa hänsyn till era grannar!

Radiatorer i lägenheten

Alla radiatorer i lägenheten måste finnas kvar och får inte tas bort. I badrummet är det dock tillåtet att låta en av styrelsen godkänd rörmokare byta ut radiatorn mot en handdusktork försedd med en termostatventil. Handukstorken måste vara röransluten till husets uppvärmningssystem. Handdukstorken kan dessutom förses med en elpatron som kan användas när husets värmesystem är avstängt ex. sommartid. Viktigt är då att termostatventilen är avstängd när handdukstorken drivs på el. I annat fall riskerar värmen att cirkulera vidare i rörsystemet och hamna i något annat utrymme.

Kök

Tillstånd från styrelsen krävs för alla ombyggnationer av kök. Blankett kan laddas ner längst ner på sidan.

Spisfläkt

Vid byte av ventilationskåpa i kök gäller följande: 

Om fläkt installeras får den inte anslutas till frånluftsöppningen. Om så sker påverkas hela systemet och det är stor risk att frånluften istället för att blåsas ut blåser in genom grannens frånluftsventil. 

Spisfläkt med kolfilter får installeras, men då måste luften som sugs genom fläkt och filter utan motstånd kunna återcirkulera till rummet utan att trycka in luften i frånluftsöppningen. Om befintlig skåplösning bibehålls måste det vara öppet uppåt bakom kryddhyllan. 

Vid installation av kolfilterfläkt måste frånluftsöppningen i köket förses med en kontrollventil som skall injusteras till 20 l/s och låsas (observera lätt åtkomlighet). 

Förvaltaren kontaktas innan ombyggnaden för att stämma av att lösningen är godkänd. 

Diskbänksavlopp/diskmaskin

Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för utbyte av anslutningen mot stammen till diskbänks­avloppet vid renovering av kök. Kontakta vår förvaltare för att få mer information om det är aktuellt.

Var noggrann när du installerar diskmaskin så att det blir korrekt utfört. Tänk på att vattenläckage som du orsakar och som skadar grannens lägenhet kan resultera i att du själv får betala skadan (det är viktigt att ha en hemförsäkring).

Styrelsen manar till försiktighet vid installation av diskmaskin under diskbänk närmast fönstret i köket. Där ligger ett avloppsrör som försvårar installationen och kan orsaka vattenskada om diskmaskinen pressas in. Tänk på att vattenläckage som du orsakar och som skadar grannen resulterar i att du får betala föreningens självrisk på fastighetsförsäkringen.

Droppskydd

Brf Sjöbergs policy är att vi ställer krav att det finns ett droppskydd under diskmaskin, kyl, frys samt vatten/ång-ugnar. Då ser du direkt om det läcker och du minimerar risken för vattenskador.

Badrum

Tillstånd från styrelsen krävs för alla ombyggnationer av badrum. Blankett kan laddas ner längst ner på sidan.

För att undvika framtida vattenskador kräver styrelsen sedan mars 2011 intyg på att den som utför VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum är certifierad enligt Säker vatten, eller motsvarande från Byggkeramikrådet (www.bkr.se). Tvättmaskin bör helst installeras av godkänd installatör.

Det är inte tillåtet att bila upp golvet i badrummet för att flytta på avloppsrör, WC, golvbrunn etc.

Det måste finnas en rejäl tröskel till badrummet (översvämningsskydd).

I badrummet är det tillåtet att låta en av styrelsen godkänd rörmokare byta ut radiatorn mot en handdukstork, ansluten till husets uppvärmningssystem.

Värmeledningar genom badrummet, som ursprungligen är placerade vid golv bakom badkar, bör flyttas vid en ombyggnad. Överenskommelse om detta görs med styrelsen innan ombyggnad görs. Ledningarna kan förläggas synliga på väggen alternativt dolda, t ex i ny dubbelvägg, men då ska den delen vara av skarvfritt utförande. Om ledningarna flyttas upp och monteras högre upp, t ex vid tak, måste utförandet vara sådant att inte luftfickor i ledningarna skapas. Skarvar i schakt måste vara inspekterbara.

Inspektionsluckor i badrum och kök

Rörschakt i våra lägenheter finns i köket och i badrum och i vissa fall i klädkammaren eller bakom en garderob i hallen (ettor). Dessa schakt är ursprungligen försedda med inspektionsluckor för att möjliggöra kontroll av rören samt även åtkomst för mätningar ex vid läckage, dålig lukt, fukt eller annat. Dessa inspektionsluckor måste finnas kvar och får inte byggas för. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att luckorna inte byggs för vid renoveringsarbeten. Skulle så redan skett av innevarande eller tidigare bostadsrättshavare måste nuvarande ägare omgående se till att nya luckor monteras. Minsta storlek på lucka är ca 200x200 mm.

Krav på badrums- och köksblandare.

Byte av blandare i kök och badrum samt installation/byte av avstängningsventiler i tappvattensystem (t ex ballofix) får varje bostadsrättshavare stå för själv. Vid val av blandare är det ett krav att denna skall vara försedd med backventil och vara mjukstängande för att förhindra störningar i varm- och kallvattensystemet. Icke mjukstängande skapar tryckslag i rörsystemet d.v.s. ljudproblem. Avsaknad av backventil kan skapa problem med överläckning av kallvatten till varmvattensystemet så att det stötvis bara kommer kallvatten i varmvattenledningarna. Fler och fler medlemmar installerar ett bubbelbadkar och samma krav gäller där. Blandaren ska vara mjukstängande och vara försedd med en backventil. Det är tyvärr vanligt att blandare på bubbelbadkar saknar detta.

Åtgärder p.g.a. att medlemmar har installerat en felaktig blandare har kostat brf Sjöberg mycket pengar i form av att rörmokaren har ägnat många timmar på att felsökning, inspektion hos många boende och åtgärder. Konsvekensen kan bli att föreningen kan kommer att vidarefakturera medlemmen den kostnad som installation av felaktig blandare har orsakat föreningen.

Byte av golvbrunn

Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för byte av golvbrunn vid renovering av badrum. Antingen utförs bytet av föreningens entreprenör eller av bostadsrättshavarens egen entreprenör efter överenskommelse med föreningen. 
Kontakta vår förvaltare på SBC för att få mer information och/eller för att boka föreningens entreprenör. OBS! Det är viktigt att vara ute i god tid med detta!

Ventilation och värmesystem

Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för en väl fungerande ventilation och värmesystem. Detta innebär att bostadsrättshavare inte utan tillstånd får utföra några som helst förändringar av ventilations- eller värmesystemet. 

Lägenheterna är försedda med frånluftsventilation placerade i bad/duschrum, toalett och kök. För att ventilationen ska kunna fungera måste luft tas in via vädringsluckor eller andra springor runt fönster. Stängs luckor samtidigt som lister runt fönstren är ordentligt täta kan inte luft sugas ut och lägenheten får då ingen ventilation bara ett undertryck. 
Frånluftsventilerna, sk kontrollventiler, är injusterade med hjälp av en låsmutter till ett bestämt flöde. När ventilen tvättas är det viktigt att inställningen blir densamma även om ventilen plockas isär. Ett tips är att först märka upp läget. Om utsuget i köket sker genom anslutning till en kåpa är det även i detta fall viktigt att inte påverka inställningen. 

Alla frånluftsutsug skall vara lätt åtkomliga för inspektion, rengöring/sotning samt mätning och får inte byggas för. 

Alla radiatorer i lägenheten måste finnas kvar (undantag badrum, se ovan).

Blanketter för ombyggnad

Nedan finns blanketter för ombyggnad att ladda ner. Ombyggnationsblanketter ska lämnas i postlådan vid styrelselokalen i två exemplar:

Poslådan finns vid 

Lomvägen 649
192 57 Sollentuna 

Har du frågor kan du skicka e-post till info@brfsjoberg.se

OBS! Vid stora renoveringen är det bra att ni bifogar en skiss.

Länkar

Byggkeramikrådet

Säker vatten

Ladda ner

Blankett för ombyggnad

Information/kontaktuppgifter gällande byte av golvbrunn.

Information/kontaktuppgifter gällande byte av anslutning till diskmaskin.


Webbproduktion av Forss Webservice AB