Att bo i en bostadsrättsförening


HSB BRF Sjöberg i Sollentuna 

Vår bostadsrättsförening äger husen i kvarteren Sjötungan 1 och Sjötången 1 (dvs. Lomvägen 629 – 661) samt marken i anslutning till dessa fastigheter. Medlemmar i brf Sjöberg är de som erhållit bostadsrätt i föreningen (dvs. köpt en bostadsrätt). Genom sitt medlemskap äger medlemmen en andel i föreningen dvs. i de tillgångar (främst fastigheter) och skulder (främst banklån) som utgör föreningens balansomslutning. Värdet på denna andel kan både öka och minska beroende på hur föreningen förvaltas av dess styrelse, men även beroende på till exempel den ekonomiska konjunkturen samt utbud och efterfrågan på bostadslägenheter.


Styrelsen

Verksamheten i föreningen leds av en styrelse vars uppgift är att förvalta föreningens tillgångar (i första hand fastigheterna) och skulder (t.ex. genom att binda föreningens lån) åt föreningens medlemmar. Det är föreningens styrelse som fattar alla beslut avseende föreningens skötsel. Den bestämmer vem som skall ansvara för löpande skötseluppgifter som till exempel städning, trädgårdsarbeten, snöröjning etc. samt vilka reparationer, vilket planerat underhåll samt vilka standardhöjande åtgärder som skall utföras.

Styrelsen ansvarar även för föreningens ekonomi vilket innebär att den har att tillse att de avgifter som medlemmarna betalar räcker till föreningens alla utgifter (dvs. kostnader för föreningens skötsel, underhåll samt kapitalkostnader som bankräntor etc).


Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Vid denna redogör styrelsen för hur det gått under det avslutade verksamhetsåret, vilka åtgärder som den har vidtagit och hur föreningens ekonomi ser ut. Dessutom anger styrelsen hur den ser på de kommande åren, vad den avser att göra och hur den tror att föreningens ekonomi kommer att utvecklas.

Inkomna motioner har behandlats av styrelsen som lämnar en rekommendation till stämman med avseende på motionernas innehåll. Stämman har sedan att ta ställning till dessa motioner.


Nyval

Vid föreningsstämman lämnar valberedningen ett förslag på vilka personer den anser skall väljas till styrelsen och därmed uppdraget att förvalta föreningens tillgångar och ansvara för dess verksamhet under det kommande året. Oftast brukar valberedningen föreslå omval av den sittande styrelsen med kompletteringar för de personer som av en eller annan anledning har lämnat styrelsearbetet. Det finns dock ingenting som hindrar att valberedningen föreslår att en helt ny styrelse tillsätts.

Stämman förrättar valet av den nya styrelsen. I allmänhet blir resultat i enlighet med valberedningens förslag, men det är även möjligt att andra personer väljs om stämmans majoritet skulle föredra detta.


HSB Norra Stor-Stockholm

HSB BRF Sjöberg i Sollentuna är medlem i HSB-föreningen HSB Stockholm.

I enlighet med våra stadgar har HSB Stockholm rätt att till vår förenings styrelse utse en ledamot och en suppleant.

HSB-föreningen fungerar i flera avseenden som ett service-organ för sina medlemmar, bostadsrättsföreningarna. Där finns expertis inom många olika områden som vi kan tillgodogöra oss, de arrangerar utbildningar för de olika föreningarnas styrelse inom ämnen som har anslutning till styrelsearbetet, fastighetsförvaltning, juridik etc.