Boendeinformation

Innehåll


Alla kontaktuppgifter har samlats på sidan kontakt.


Brandsäkerhet

Lär er ramsan ”Varna – Rädda – Larma – Släck!

Om det börjar brinna räknas varje sekund. Därför måste du alltid vara beredd att agera i en sådan situation.

Se till att ha en fungerande brandvarnare och brandsläckningsredskap hemma.

Varna personer i din omgivning
Rädda personer om du kan
Larma 112
Släck branden om du kan

Tänk på att stänga dörrar och fönster i det rum där det brinner, om det är möjligt. Detta är för att begränsa branden, särskilt om den är för stor för att du ska kunna släcka den själv.

Det bästa är självklart att undvika att det börjar brinna. Du kan till exempel:

  • Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
  • Aldrig tömma askoppar i papperskorg eller soppåse utan att vara säker på att det är ordentligt släckt. Häll gärna lite vatten i askkoppen.
  • Endast använda säkringar och lampor av rätt styrka – experimentera ALDRIG själv med el.
  • Byta ut bristfälliga elektriska anordningar.
  • Om möjligt endast använda S-märkta produkter.
  • Se till att levande ljus blir släckta när du går från rummet.
  • Rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Saknas det ska du kontakta felanmälan. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen). 


Container

Föreningen hyr in en container ett antal gånger per år. Denna ställs upp på vändplanen (information om detta sätts i god tid upp på anslagstavlan utanför porten). Då kan du passa på att slänga grovsopor.

Vitvaror (kylskåp, spisar, el-artiklar, gummidäck o dyl) får absolut inte slängas i containern.

Se följande hemsidor för mer information om hur du källsorterar:


Nycklar och taggar

Vi har endast kvar en nyckel och det är husnyckel (H-nyckel). Saknar du H-nyckel kan du beställa en mot en kostnad om 200 kr som läggs på nästkommande kvartalsavi. Kontakta nyckelansvarig enligt nedan.

H-nyckel används när man vill öppna bommar i vårt område eller om man inte kan öppna garagedörren och måste frikoppla den.

Den som är ansvarig för taggar/brickor/blippar till våra utrymmen kan nås på nyckel@brfsjoberg.se.

Nya taggar kostar 300 kr per tagg.


Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett fyrsiffrigt nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nr (inklusive gatuadressen), t ex om du ska göra ett rotavdrag.

Föreningen har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta tresiffriga nummer står efter varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar Fastighetsägarna t ex för att göra en felanmälan.


Bredband, Internet och telefoni


Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Telenors nät. Anslutningen sker via den vita dosan som sitter vid ytterdörren. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i bredbandsuttaget.

Tekniska uppgifter:
Internet är på 250 Mbit/s nedströms (tar emot data) och upp till 250 Mbit/s uppströms (sänder data).

Det går att uppgradera internetanslutningen. Kontakta Telenors kundtjänst för att göra detta. Observera att denna extrakostnad debiteras medlemmen från Telenor.

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor. I avtalet ingår Internet och telefoniabonnemang (IP-telefoni). Kostnaden är obligatorisk och läggs på månadsavgiften.

Telefonsamtalskostnader debiteras separat till medlemmarna genom Telenor.

Vad ska du göra när du flyttar från brf Sjöberg?
Vid försäljning av lägenheten ska säljaren kontakta Telenor för att säga upp sitt abonnemang. Utrustning för telefoni och bredband ska återlämnas till Telenor.

Vad ska du göra när du flyttar till brf Sjöberg?
Som ny bostadsrätthavare i brf Sjöberg ska man kontakta Telenor kundtjänst för att få tillgång till Internet och telefoni.

Åskväder

Dra ut alla sladdar till bredbandsutrustningen vid risk för åska!

När du åker på semester under en tid på året när det är risk för åska ska du dra ut sladdarna till tv, dator och router.

Vid fel på telefoni och Internet kontaktar man Telenors kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Skulle bredbandsutrustningen bli skadad kontaktar du Telenor för att kostnadsfritt få utrustningen utbytt mot ny av motsvarande modell. Vid byte av åskskadad utrustning är det viktigt att ersätta all utrustning med den nya från Telenor

Information gällande trygghetslarm.

Den telefoni som ingår i föreningens gruppanslutningsavtal med Telenor är IP-telefoni. Nackdelen med IP-telefoni är att den är mindre driftsäker än traditionell telefoni. Den fungerar till exempel inte vid strömavbrott eller liknande driftstörning, vilket innebär att ett trygghetslarm inte går att använda vid dessa tillfällen.
Om du idag har trygghetslarm eller ska installera ett, rekommenderar vi att du byter till traditionell telefonitjänst.

Kontakta även din kommun och kontrollera hur de kan hjälpa till med Trygghetslarm!


Kabel-TV

Du har tillgång till Tele2 digitalkabel-tv. Avgiften för kabel-tv är inbakad i din månadsavgift.

Vill du veta mer om kabel-tv; kontakta Tele2 Kabel-TV per telefon. Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Till radio- och tv-uttag får endast godkända antenn­sladdar anslutas. Kontakta din radiohandlare om du får problem att ställa in tv och radio. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i uttaget eftersom både din egen och dina grannars mottagning kan påverkas.


Elanvändning

Föreningen har tecknat gruppanslutning och man kan därför inte teckna eget elavtal.

I föreningen sker individuell elmätning genom att mätare är installerade i respektive lägenhet. Via fjärravläsning läses den månatliga elanvändningen av. Förbrukning debiteras i samband med månadsavgiften. Boende kan själva läsa av sin elanvändning på mätarens display i lägenheten.

Vid avflyttning är det upp till den nya och gamla bostadsrättshavaren att fördela elkostnaden sedan förra räkningen. Det åligger inte bostadsrättsföreningen att hjälpa till med detta.

Mer information och tips hur man minskar elanvändningen hittar man på Sollentuna Energis hemsida: seom.se.


Hemförsäkring

Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador som du har vållat genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen.

Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand.

Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet. 

Styrelsen har hos Folksam tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till föreningens fastighetsförsäkring som gäller alla lägenheter i brf Sjöberg. Detta innebär att man inte behöver ha bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Men om man som bostadsrättsinnehavare har ett annat försäkringsbolag än brf Sjöberg (Folksam), kan man t ex vid ett inbrott behöva betala två självrisker. En självrisk för skador som täcks av bostadsrättstillägget (t ex skador på ytskikt, köks/badrumsinredning, fönster och dörrar) och en självrisk för försvunnet eller skadat lösöre. Har man samma försäkringsbolag som brf Sjöberg slipper man den dubbla självrisken.


Skadedjur

Skulle du ha oturen att få din lägenhet invaderad av skadedjur (pälsängrar, myror, kackerlackor, vägglöss etc.) ska du anmäla det till Anticimex, telefon 075-245 10 00, eller fylla i en skadeanmälan på www.anticimex.se.

Föreningen har genom sin försäkring i Folksam ett avtal med Anticimex. När du gör en anmälan ska du uppge föreningens försäkringsbolag och brf Sjöbergs organisationsnummer som är 714800-2798.

Informera styrelsen om du anlitar en skadedjurssanerare.


Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs särskilda skäl och du måste få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även då bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden.

Tänk på att du som bostadsrättshavare har ansvar för att din hyresgäst känner till och följer de ordningsregler som finns i föreningen.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, då det i vissa fall kan krävas intyg (t ex vid studier utomlands).

Föreningen tar ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrningar som debiteras i samband med månadsavgiften. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp, utslaget över ett år. Detta motsvarar 1/120 av ett prisbasbelopp per månad.

Ansökningsblanketten ska lämnas i postlådan vid styrelselokalen i två exemplar. Det går också bra att e-posta ansökan till info@brfsjoberg.se.

Postlådan finns på Lomvägen 649.

Har du frågor kan du skicka e-post till info@brfsjoberg.se.

Filer


Lägenhetsförsäljning / Avflyttning

Vid lägenhetsförsäljning måste överlåtelsen registreras av vår förvaltare och köparen godkännas som medlem i föreningen. Detta gäller oavsett om du säljer själv eller via mäklare. Föreningen har ett lagstadgat krav på att hålla ett uppdaterat lägenhetsregister.

Vid avflyttning från föreningen måste du som ska flytta i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en besiktning. Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.

Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent.

Extraförråd, garageplats och tillgång till barnvagnsrum upphör automatiskt vid avflytt.

Passagebrickan som passar till soprummet och garaget kan med fördel lämnas vidare till den nya bostadsrättshavaren. I samband med överlåtelse upphör dock alla garagerättigheter på brickan, förutom access till soprummet. Vid kontakt med nyckelansvarig kan rättigheter återföras. Möjligheten att komma in i garaget tillförs brickan vid nytecknande av garageplats.


Pantbrev

Pantbrev skickas/lämnas ej till styrelse, det skickas till vår förvaltare Fastighetsägarna, som administrerar ändringen m.m.

Postadress:
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
112 98 Stockholm