Underhållsansvar och ombyggnation

 

Vem underhåller vad brf eller brh

 

Bostadsrättshavare har underhållsansvar för alla delar inuti lägenheten, med vissa undantag, som beskrivs nedan.

Bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för:

  • Utsidan av husen (t ex husfasaderna, inklusive de som finns på uteplatser och balkonger, utsidan av dörrar och fönsterbågar (inte glasrutor), dagvattenbrunnar mm).

  • Vatten- och avloppsledningar (för avloppet fram till golvbrunnen och de avloppsledningar som går under golven och för vattenledningar fram till avstängningsventiler i vattenledningssystemet)

  • Värme- och ventilationssystem,

  • Kabel-tv- och internetledningar fram till lägenhetens första vägguttag samt

  • Elledningar fram till elmätaren.

Av denna fördelning av underhållsansvar mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening följer att föreningen har upprättat vissa regler som gäller vid ombyggnationer som bostadsrättshavaren måste följa samt att bostadsrättshavaren måste ansöka om lov av föreningens styrelse inför en ombyggnation och invänta ett godkännande innan arbetet påbörjas.

För att undvika framtida vattenskador beslutade styrelsen, den 22 mars 2011, att kräva att de företag som anlitas av medlemmarna vid VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum måste vara certifierade enligt "Säker vatten", eller motsvarande från Byggkeramikrådet. Styrelsen kräver intyg på att företaget har den kompetensen.

En bostadsrättshavare får inte göra några ombyggnader eller ingrepp i dolda eller synliga installationer av värme-, kabel-tv- eller ventilationssystemet utan tillstånd från styrelsen. Slitsluckor i schakt i kök, badrum eller i mark utanför entrédörrar får inte tas bort eller göras omöjliga att inspektera. Vid ombyggnad så att dessa luckor påverkas måste styrelsen eller förvaltaren kontaktas för godkännande av den tekniska lösningen. En lätt öppningsbar lucka i uteplatsöverbyggnaden är tänkbar. För schakt gäller att det måste finnas inspektionsluckor med storlek minst som ursprungslösning.

Värmeledningar genom badrummet, som ursprungligen är placerade vid golv bakom badkar, bör flyttas vid en ombyggnad. Överenskommelse om detta görs med styrelsen innan ombyggnad startar. Ledningarna kan förläggas synliga på väggen alternativt dolda, t ex i ny dubbelvägg, men då ska den delen vara av skarvfritt utförande. Om ledningarna flyttas upp och monteras högre upp, t ex vid tak, måste utförandet vara sådant att inte luftfickor i ledningarna skapas. Skarvar i schakt måste vara inspekterbara.

Vidare får bostadsrättshavaren inte, utan tillstånd, göra ingrepp i avlopps- eller tappvatteninstallationer som är dolda t ex i golv eller i schakten i kök och badrum (det är inte ovanligt att schaktväggar rivs vid ombyggnad men ledningar betraktas då fortfarande som dolda). När dessa avlopps- eller tappvatteninstallationer (kall- och varmvatten) är dragna synligt i lägenheten är det bostadsrättshavaren som ansvarar för underhållet och får då också göra justeringar inom rimliga gränser som avgörs från fall till fall efter ansökan till styrelsen.
OBS! Gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens ansvar går för avloppet vid avsättningarna i golv respektive vid schakt (golvbrunn, wc, avloppsledning från kök, handfat mm) och för vattenledningarna vid avstängningsventiler i kall- och varmvattensystemet.

När det gäller dagvatten (regnvatten) så ansvarar bostadsrättsföreningen för hela den installationen. Stuprör och dagvattenbrunnar vid uteplatser får inte byggas in utan måste vara synliga för inspektion samt möjliga att byta ut utan att uteplatsinstallationen behöver demonteras.

Eventuella luckor i uteplatsgolvet för rökevakuering av källare måste vara åtkomliga även om nytt uteplatsgolv monteras. Luckorna skall kunna inspekteras regelbundet och kunna öppnas utan att delar av uteplatsgolvet behöver demonteras. En lätt öppningsbar lucka i uteplatsgolvet är tänkbar.

När det gäller el-systemet så ansvarar bostadsrättsföreningen för el-matningen till lägenheterna och gränsen går vid el-mätaren. Bostadsrättshavaren ansvarar för underhållet av el-centralen och samtliga ledningar, strömbrytare, el-uttag och el-armaturer som betjänar den egna lägenheten. Det betyder att bostadsrättshavaren också kan göra ombyggnader i dessa installationer men svensk lagstiftning gäller alltid angående behörig installatör, materialval och utförande.

För bredbandsystemet gäller att ledningar fram till, och inklusive första uttaget vid dörren, är bostadsrättsföreningens ansvar och bostadsrättshavaren får inte göra några ingrepp alls i dessa installationer.

Webbproduktion av Forss Webservice AB